جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.com 1 480,000 ریال 650,000 ریال 480,000 ریال
.net 1 480,000 ریال 650,000 ریال 480,000 ریال
.org 1 485,000 ریال 485,000 ریال 485,000 ریال
.info 1 480,000 ریال 480,000 ریال 480,000 ریال
.biz 1 485,000 ریال 485,000 ریال 485,000 ریال
.co 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.ir 1 80,000 ریال 160,000 ریال 60,000 ریال
.co.ir 1 100,000 ریال 100,000 ریال 100,000 ریالشمــاره تمــاس : 96 44 13 22 021
شمــاره پیـامـک : 96 44 13 22 021 100
پست الکترونیک : support@host-city.ir