میزبانی ابری

(یک دسته بندی دیگر انتخاب کنید)

میزبانی ابری 100
میزبانی ابری 200
میزبانی ابری 300
میزبانی ابری 500
میزبانی ابری 1024
میزبانی ابری 2048
میزبانی ابری 3072
میزبانی ابری 5120
میزبانی ابری 100
200,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
100 مگابایت
ترافیک ماهیانه
1 گیگابایت
پــارک دامنـه
1 مورد
Addon Domains
1 مورد
Subdomain
1 مورد
اکانت FTP
1 مورد
تعداد دیتابیس
1 مورد
تعداد ایمیـل
2 مورد

میزبانی ابری 200
400,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
2 گیگابایت
پــارک دامنـه
2 مورد
Addon Domains
2 مورد
Subdomain
2 مورد
اکانت FTP
2 مورد
تعداد دیتابیس
2 مورد
تعداد ایمیـل
4 مورد

میزبانی ابری 300
600,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
300 مگابایت
ترافیک ماهیانه
3 گیگابایت
پــارک دامنـه
5 مورد
Addon Domains
5 مورد
Subdomain
5 مورد
اکانت FTP
5 مورد
تعداد دیتابیس
5 مورد
تعداد ایمیـل
10 مورد

میزبانی ابری 500
1,000,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
5 گیگابایت
پــارک دامنـه
10 مورد
Addon Domains
10 مورد
Subdomain
10 مورد
اکانت FTP
10 مورد
تعداد دیتابیس
10 مورد
تعداد ایمیـل
20 مورد

میزبانی ابری 1024
1,500,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
10 گیگابایت
پــارک دامنـه
20 مورد
Addon Domains
20 مورد
Subdomain
20 مورد
اکانت FTP
20 مورد
تعداد دیتابیس
20 مورد
تعداد ایمیـل
50 مورد

میزبانی ابری 2048
3,000,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
20 گیگابایت
پــارک دامنـه
20 مورد
Addon Domains
40 مورد
Subdomain
40 مورد
اکانت FTP
40 مورد
تعداد دیتابیس
40 مورد
تعداد ایمیـل
100 مورد

میزبانی ابری 3072
4,000,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
3 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
30 گیگابایت
پــارک دامنـه
20 مورد
Addon Domains
20 مورد
Subdomain
20 مورد
اکانت FTP
20 مورد
تعداد دیتابیس
20 مورد
تعداد ایمیـل
50 مورد

میزبانی ابری 5120
7,500,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
50 گیگابایت
پــارک دامنـه
5 مورد
Addon Domains
50 مورد
Subdomain
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیـل
نامحدود
شمــاره تمــاس : 96 44 13 22 021
شمــاره پیـامـک : 96 44 13 22 021 100
پست الکترونیک : support@host-city.ir