میزبانی وینـدوز

(یک دسته بندی دیگر انتخاب کنید)

ویندوز 100
ویندوز 200
ویندوز 300
ویندوز 500
ویندوز 1024
ویندوز 2048
ویندوز 3072
ویندوز 5120
ویندوز 100
150,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
100 مگابایت
ترافیک ماهیانه
1 گیگابایت
پــارک دامنـه
1 مورد
Addon Domains
1 مورد
Subdomain
1 مورد
اکانت FTP
1 مورد
تعداد دیتابیس
1 مورد
تعداد ایمیـل
2 مورد

ویندوز 200
300,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
2 گیگابایت
پــارک دامنـه
2 مورد
Addon Domains
2 مورد
Subdomain
2 مورد
اکانت FTP
2 مورد
تعداد دیتابیس
2 مورد
تعداد ایمیـل
4 مورد

ویندوز 300
400,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
300 مگابایت
ترافیک ماهیانه
3 گیگابایت
پــارک دامنـه
5 مورد
Addon Domains
5 مورد
Subdomain
5 مورد
اکانت FTP
5 مورد
تعداد دیتابیس
5 مورد
تعداد ایمیـل
10 مورد

ویندوز 500
750,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
5 گیگابایت
پــارک دامنـه
10 مورد
Addon Domains
10 مورد
Subdomain
10 مورد
اکانت FTP
10 مورد
تعداد دیتابیس
10 مورد
تعداد ایمیـل
20 مورد

ویندوز 1024
1,500,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
10 گیگابایت
پــارک دامنـه
20 مورد
Addon Domains
20 مورد
Subdomain
20 مورد
اکانت FTP
20 مورد
تعداد دیتابیس
20 مورد
تعداد ایمیـل
50 مورد

ویندوز 2048
2,500,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
20 گیگابایت
پــارک دامنـه
20 مورد
Addon Domains
40 مورد
Subdomain
40 مورد
اکانت FTP
40 مورد
تعداد دیتابیس
40 مورد
تعداد ایمیـل
100 مورد

ویندوز 3072
3,500,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
3 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
30 گیگابایت
پــارک دامنـه
20 مورد
Addon Domains
20 مورد
Subdomain
20 مورد
اکانت FTP
20 مورد
تعداد دیتابیس
20 مورد
تعداد ایمیـل
50 مورد

ویندوز 5120
6,000,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
50 گیگابایت
پــارک دامنـه
5 مورد
Addon Domains
50 مورد
Subdomain
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیـل
نامحدود
شمــاره تمــاس : 96 44 13 22 021
شمــاره پیـامـک : 96 44 13 22 021 100
پست الکترونیک : support@host-city.ir