میزبانی لینوکس

(یک دسته بندی دیگر انتخاب کنید)

لینوکس 100
لینوکس 200
لینوکس 300
لینوکس 500
لینوکس 1024
لینوکس 2048
لینوکس 3072
لینوکس 5120
لینوکس 100
100,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
100 مگابایت
ترافیک ماهیانه
1 گیگابایت
پــارک دامنـه
1 مورد
Addon Domains
1 مورد
Subdomain
1 مورد
اکانت FTP
1 مورد
تعداد دیتابیس
1 مورد
تعداد ایمیـل
2 مورد

لینوکس 200
200,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
2 گیگابایت
پــارک دامنـه
2 مورد
Addon Domains
2 مورد
Subdomain
2 مورد
اکانت FTP
2 مورد
تعداد دیتابیس
2 مورد
تعداد ایمیـل
4 مورد

لینوکس 300
300,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
300 مگابایت
ترافیک ماهیانه
3 گیگابایت
پــارک دامنـه
5 مورد
Addon Domains
5 مورد
Subdomain
5 مورد
اکانت FTP
5 مورد
تعداد دیتابیس
5 مورد
تعداد ایمیـل
10 مورد

لینوکس 500
500,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
5 گیگابایت
پــارک دامنـه
10 مورد
Addon Domains
10 مورد
Subdomain
10 مورد
اکانت FTP
10 مورد
تعداد دیتابیس
10 مورد
تعداد ایمیـل
20 مورد

لینوکس 1024
1,000,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
10 گیگابایت
پــارک دامنـه
20 مورد
Addon Domains
20 مورد
Subdomain
20 مورد
اکانت FTP
20 مورد
تعداد دیتابیس
20 مورد
تعداد ایمیـل
50 مورد

لینوکس 2048
2,000,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
20 گیگابایت
پــارک دامنـه
20 مورد
Addon Domains
40 مورد
Subdomain
40 مورد
اکانت FTP
40 مورد
تعداد دیتابیس
40 مورد
تعداد ایمیـل
100 مورد

لینوکس 3072
3,000,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
3 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
30 گیگابایت
پــارک دامنـه
20 مورد
Addon Domains
20 مورد
Subdomain
20 مورد
اکانت FTP
20 مورد
تعداد دیتابیس
20 مورد
تعداد ایمیـل
50 مورد

لینوکس 5120
5,000,000 ریال
سالانه
فضاي میزبانی
5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
50 گیگابایت
پــارک دامنـه
5 مورد
Addon Domains
50 مورد
Subdomain
نامحدود
اکانت FTP
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیـل
نامحدود
شمــاره تمــاس : 96 44 13 22 021
شمــاره پیـامـک : 96 44 13 22 021 100
پست الکترونیک : support@host-city.ir